Dnes je Nedeľa, 25.2.2018, meniny má Frederik(a)

História prevencie

V roku 2001 zostavila mestská polícia v Pezinku tím pracovníkov, ktorí sa popri výkone služby venovali osobitne prevencii kriminality. Za prioritu si stanovili predovšetkým preventívne pôsobenie na deti a žiakov základných škôl. Popri Holandskom projekte pod názvom „Správaj sa normálne“, realizovali aj viacero vlastných projektov. Významné boli najmä športovo-náučné aktivity a detské tábory, avšak popri nich nezabúdali ani na ostatnú verejnosť. V oblasti osvety organizovali besedy s občanmi, pričom vydávali aj rôzne preventívno-osvetové letáky pre obyvateľov Pezinka.

V roku 2006 dosahovali prevenčné aktivity oddelenia prevencie kriminality vyšší štandard, presahujúci priemer medzi ostatnými mestskými políciami na Slovensku. Avšak aj napriek uvedenému faktu, zaznamenávali z roka na rok vyššie nároky na výkon prevencie. Nutnosť flexibilne reagovať na aktuálne požiadavky týkajúce sa prevencie kriminality v meste, mali pritom aj odporúčania Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Nakoľko si vedenie mestskej polície v Pezinku uvedomovalo význam prevencie a nutnosť prispôsobovať sa celosvetovému štandardu, rozhodla sa pristúpiť k štrukturálnym zmenám.

V roku 2007 prijala mestská polícia v Pezinku do pracovného pomeru nového, odborne vyškoleného koordinátora prevencie kriminality so šesťročnou praxou. Jeho úlohou bolo vytvorenie nového projektu a systému prevencie v meste. Výsledkom, resp. zúročením jeho skúseností bolo vytvorenie nového projektu pod názvom „Poznaním k hodnotnému životu“. Projekt v priebehu roka svojimi výsledkami dokázal, že plne spĺňa požiadavky mesta a súčasne aj celkový vysoký štandard v oblasti prevencie kriminality. Mestská polícia Pezinok sa v priebehu roka zaradila medzi najlepšie subjekty vykonávajúce prevenciu na Slovensku. Okrem toho, už v závere roku 2007 bol projekt vybraný do súťaže o Európsku cenu za prevenciu kriminality – ECPA / European Crime Prevention Award / do Lisabonu, kde ho úspešne prezentoval jeho autor Miroslav Schlesinger. Následne bol zaradený medzi 29 najlepších projektov v Európskej únii.

V roku 2008 členovia oddelenia prevencie kriminality zrealizovali viacero nových projektov. Medzi najvýznamnejšie patril projekt „Bezpečný vchod“ – zameraný na bezpečnosť nebytových i bytových priestorov. Ďalej to boli projekty zamerané na elimináciu grafity, siekt a iných deštruktívnych spoločenstiev, k úspešným patrí aj projekt „Dopravná výchova.“ Významnými boli taktiež projekty zamerané na seniorov a študentskú mládež. Pre seniorov zahájili pravidelnú preventívno-vzdelávaciu činnosť, ktorú zavŕšili kurzom sebaobrany. Pre študentskú mládež (vrátane vysokoškolskej) zahájil koordinátor prevencie kriminality pravidelné náučné stretnutia, ktoré vyvrcholili do tvorby spoločných projektov. Jedným z dôležitých krokov v prevencii v Pezinku, bola rekonštrukcia budovy a vytvorenie samostatného pracoviska odd. prevencie kriminality.

V roku 2009 boli oficiálne odovzdané do užívania nové priestory určené pre potreby prevencie kriminality, vrátane školiacej miestnosti. Následne vzrástol počet záujemcov o poradenskú činnosť, do ktorej patrili aj študenti vysokých škôl, žiadajúci o absolvovanie praxe alebo konzultácie svojich záverečných prác. Spoločným projektom so stredoškolskou a vysokoškolskou mládežou sa v súčasnosti rozširuje spolupráca aj do ostatných regiónov Slovenska. Najčastejšími aktivitami v oblasti prevencie sú zatiaľ najmä prednášky a besedy pre študentskú mládež, prevenčno-bezpečnostné projekty a obdobné aktivity. V súčasnej dobe je teda Pezinok mestom so zvučným menom, ktoré sa môže prezentovať kvalitnou prevenciou spĺňajúcou štandard vyspelých štátov Európskej únie.

V roku 2010 sme zaznamenali zvýšený záujem o poradenskú činnosť a hospitačnú prax na našom pracovisku odd. prevencie kriminality. Realizovali sme za účastni náčelníka MsP Pezinok "Prvý kurz sebaobrany pre ženy" a súčasne sme vytvorili novú metodiku nácviku odbornej služobnej prípravy pre príslušníkov MsP (zameranie na sebaobranu). V národnej súťaži prevencie kriminality vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu kriminality sme našim projektom získali II. miesto. Zapojili sme sa tiež do spolupráce a nakrúcania výukového DVD pod názvom "Emka to vie", ktoré je súčasťou národného projektu prevencie kriminality. Podarilo sa nám tiež zvýrazniť propagáciu našej činnosti v médiách. Jednou z najsledovanejších relácií, kde vystupovali naši príslušníci odd. prevencie kriminality, bola relácia TV LUX (téma: prevencia užívania marihuany). Pri väčšine našich preventívnych aktivít sa nám mimoriadne osvedčili inovatívne prvky s využitím canisterapie, kde využívame už druhý rok špeciálne cvičeného psa na prácu s deťmi a dospelými.

V roku 2011 sme opäť uspeli v národnej súťaži prevencie kriminality medzi najlepšími projektmi na Slovensku. Zvýraznili sme mediálne, osvetové akcie zamerané na prevenciu kriminality, čo následne prispelo aj k zvýšenému záujmu médií o našu činnosť. Medzi najúspešnejšie preventívne programy patrili "Bezpečný vchod", prevencia počítačovej kriminality so zameraním na riziká sociálnych sietí a program "Úcta a sebaúcta". Pozitívne výsledky sme zaznamenali tiež v sociálno-psychologickom programe pre žiakov ZŠ, realizovanom v spolupráci s PhDr. Jankou Galátovou, ktorý prebieha už druhý rok. V priebehu roka sme vytvorili a zrealizovali až päť nových prevenčných programov.

V roku 2012 sme úspešne pokračovali v inovatívnych programoch z roku 2011. V prevencii sa najviac osvedčila aplikácia prvkov canisterapie, grafológie a vlastných rozprávok, ktoré nám v priebehu roka priniesli viaceré pozitíva. Okrem pozitívneho dopadu na zníženie konfliktného správania žiakov na školách, získal náš koordinátor v prvom polroku Zlaté ocenenie v národnej súťaži zameranej na prevenciu počítačovej kriminality. V druhom polroku sme projektom uspeli v ďalšej národnej súťaži a získali sme prvé miesto. Vďake tomuto úspechu sme reprezentovali už po tretí raz Slovensko vo finále medzi najlepšími projektmi realizovanými v EÚ. Naše inovatívne prvky na európskej súťaži natoľko zaujali, že viacerí zúčastnení národní zástupcovia prejavili záujem o knižné publikácie nášho koordinátora, ktoré sú súčasťou projektu. Okrem toho sme zaznamenali zvýšený záujem rodičov, vysokoškolákov a médií o naše preventívne aktivity. Vzhľadom k tomu, že Mestská polícia Pezinok tento rok oslávila 20-výročie svojho založenia, usporiadali sme aj III. ročník charitatívnej akcie „Večer bojových umení Mesta Pezinok“. Celkovo hodnotíme tento rok ako najúspešnejší.

Podrobnejšie o aktivitách MsP Pezinok sa môžete dozvedieť na našej stránke v sekcii „Vyhodnotenie“, kde nájdete aj podrobné správy o činnosti.